Human translations with examples: roma 5:8. 6 What shall we say then? and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #4 15:10). It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. This leads us to Romans 4:1-5 and 4:13-17. 15 But not as the offence, so also is the free gift. 24,000 in Guam, Jesus Fellowship. 12  Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: 13  Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Licensed to Jesus Fellowship. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 9   Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 7Na sinasabi, Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. 11At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; John Piper Nov 4, 2001 65 Shares Sermon. Therefore - οὖν ounSince we are thus justified, or as a consequence of being justified, we have peace. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo;. 5 Datapuwa't sa kaniya na hindi gumagawa, nguni't sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. 9Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di-pagtutuli? IT WAS ACCOUNTED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS. Contextual translation of "romans 5:8" into Tagalog. Free Christian classic ebooks for you to download. 19At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara; All Rights reserved. sapagka't sinasabi natin, Kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya. 2 For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not toward God. 6 Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. More. In the Psalm, David admits his sin before God so that he may be forgiven by God. Cross References: 3:4 – cf Psalm 51:4 was helpful in understanding. (12-14) The grace of God, through the righteousness of Christ, has more power to bring salvation, than Adam's sin had to bring misery, (15-19) as grace did superabound. Romans 5:4 Context. 12At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya'y nasa di-pagtutuli. 4:4; Acts 7:51; Phil. 377,000 in USA, ROM 5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5… Scripture: Romans 8:1–4. And we boast in the hope of the glory of God. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Romans 5:1-11 NIV. Verse 2 Which He promised beforehand through His Prophets and the Set Apart scriptures Verse 3 that spoke of every single deed the S Nov 4, 2001. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 18Siya na sumampalataya na nasa pagasa laban sa pagasa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, Magiging gayon ang iyong binhi. Romans 1:3 Or who according to the flesh; Romans 1:4 Or was declared with power to be the Son of God; Romans 1:5 Or that is; Romans 1:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in 7:1, 4; 8:12, 29; 10:1; 11:25; 12:1; 15:14, 30; 16:14, 17. 4 Ngayon sa kaniya na gumagawa'y, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Masking Our Fears-- Genesis 12:1-4a, Romans 4:1-5, 13-17, John 3:1-17, Matthew 17:1-9, Psalm 121-- Christopher Keating, Thomas Willadsen, Bethany Peerbolte, Ron Love, Mary Austin, George Reed, Dean Feldmeyer-- Second Sunday in Lent - A-- 2020 (6-11) The fall of Adam brought all mankind into sin and death. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Tagalog, Romans 5. -- This Bible is now Public Domain. Scripture: Romans 8:1–4. ROM 5:17 For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.) Is he not the God of Gentiles also? Software. Or what is the value of circumcision? Have peace with God - see the note at John 14:27. Lesson 20: God Justifies the Ungodly (Romans 4:1-5) Lesson 21: Forgiveness: The Supreme Blessing (Romans 4:6-8) Lesson 22: Religion Can’t Save You (Romans 4:9-15) 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Romans 5:1-5 New King James Version (NKJV) Faith Triumphs in Trouble. Romans 5:1 Or “having already been declared righteous.” What bliss! Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 13Sapagka't hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. 2 For if Abraham was () justified by works, he has something to boast about, but not before God. Being justified by faith - See the notes at Romans 1:17; Romans 3:24; Romans 4:5. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by … 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 4 At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: 5 At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. nang siya baga'y nasa pagtutuli, o sa di-pagtutuli? 1   Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2   Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Footnotes. 8   Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. An illustration of two photographs. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? John Piper In Romans 4 Paul argues that all have sinned (Romans 3:23), each person has access to Christ, Jew and Gentile (“there is no difference,” Romans 3:22), and that Christ is the God of Jews and Gentiles. BibleDatabase Lesson 20: God Justifies the Ungodly (Romans 4:1-5) Lesson 21: Forgiveness: The Supreme Blessing (Romans 4:6-8) Lesson 22: Religion Can’t Save You (Romans 4:9-15) 1 Therefore, since we have been justified through faith, we # 5:1 Many manuscripts let us have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. We - That is, all who are justified. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. on Romans 8:17–39 he gives five chapters on problem passages such as 2 Peter 2:1, Matthew 25:1–13 (danger of false profession) and Hebrews 6:4–8; 10:26–29. Read Mga Romano 8:1 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: The Faith Of Abraham - Romans 4:1-8 How Righteousness Is Obtained - Romans 4:9-12 Where The Law Fails, Faith Prevails - Romans 4:13-17 Geritol, Diapers and The Word Of God - Romans 4:18-25 Why True Believers Can Rejoice - Romans 5:1-5 He Did It All For Me - Romans 5:6-11 All This Just For Us - Romans 5… 28 For we hold that one is justified by faith (EO)apart from works of the law. 21,000 in Canada. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15:10). CHAPTER 5. 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Submission to the Authorities. 14,850,000 in Philippines, Romans 5 Peace with God Through Faith. An illustration of text ellipses. Watch Queue Queue. Romans 5:1-11. Abraham Justified by Faith (). 17(Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. The Life of God in the Soul of Man. Romans 1 Verse 1 Paul, the bought slave of YAHUW The Messiah who has been set apart for the Gospel of Peace of YAHUWAH that brings peace between man and The Most High. Kabanata 8 . Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. And we boast in the hope of the glory of God. 17  Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. © 2002-2021. 5:10) Paul is struggling to do good with the power of the Spirit working within him (Col 1:29, 1 Cor. Masking Our Fears-- Genesis 12:1-4a, Romans 4:1-5, 13-17, John 3:1-17, Matthew 17:1-9, Psalm 121-- Christopher Keating, Thomas Willadsen, Bethany Peerbolte, Ron Love, Mary Austin, George Reed, Dean Feldmeyer-- Second Sunday in Lent - A-- 2020 (1-5) That we are reconciled by his blood. Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 5:1 New International Version (NIV) Peace and Hope. 7   Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. Powered by Scripture: Romans 8:1–7. Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. 25Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin. Romans 13. 5:10) Paul is struggling to do good with the power of the Spirit working within him (Col 1:29, 1 Cor. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: 2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 14  Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. English-Tagalog Bible. Tagalog Bible: Romans. 4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. 22Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya. Romans 5:1-21—Read the Bible online or download free. 11 For (BT)God shows no partiality. 15Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Home / Sermons / Romans 5:1-4. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 14Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako: 10Paano ngang ito'y ibinilang? (Script Ver 2.0.2) Jan 11, 1987. 16  At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. (Ezr 1:1-4; Isa 44:28) Persian King Artaxerxes sent Ezra with a contribution for the rebuilding of that house and later commissioned Nehemiah to rebuild the walls of Jerusalem. Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. This video is unavailable. 5 Therefore, having been justified by faith, [] we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. (12-14) The grace of God, through the righteousness of Christ, has more power to bring salvation, than Adam's sin had to bring misery, (15-19) as grace did superabound. John Piper Oct 14, 2001 103 Shares Sermon. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). Now the God of patience and consolation: he is called, the God of all grace, 1 Peter 5:10, the God of hope, Romans 15:13, the God of peace, Romans 15:33, the God of love and peace, 2 Corinthians 13:11, and here, the God of patience and consolation: the meaning is, he is the author and worker thereof. 2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. Public domain. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 4 Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. (1-5) That we are reconciled by his blood. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 19  Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. 21At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. 10  Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; 11  At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. 4 What then shall we say that () Abraham our () father [] has found according to the flesh? Faith, Hope, and Love. The apostle is evidently speaking of true Christians. Roma 5:3-5 Ang Salita ng Diyos (SND) 3 Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. An illustration of a 3.5" floppy disk. with enhancements from the And we # 5:2 Or let us boast in the hope of the glory of God. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 20Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios, (20,21) Commentary on Romans 5:1-5 (Read Romans 5:1-5) 3 Do you not know that all of us o who have been baptized p into Christ Jesus were baptized into his death? At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. o Romans 2:7,10 – Renders to each person according to his deeds (2 Cor. Dead to Sin, Alive to God. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 50,000 in United Arab Emirates, 5 Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Romans 4:5 5 And to the one who does not work but x believes in 2 him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness, Read more Share Copy 4 Ngayon sa kaniya na gumagawa'y, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. 1 Sapagkat napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 2 By no means! 8Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Watch Queue Queue Romans 7 Released from the Law. Images. 1 What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh? Now the God of patience and consolation: he is called, the God of all grace, 1 Peter 5:10, the God of hope, Romans 15:13, the God of peace, Romans 15:33, the God of love and peace, 2 Corinthians 13:11, and here, the God of patience and consolation: the meaning is, he is the author and worker thereof. In the Psalm, David admits his sin before God so that he may be forgiven by God. 3 Not only so, but we [ c ] also glory in our sufferings, ( H ) because we know that suffering produces perseverance; ( I ) 4 perseverance, character; and … 5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Romans 4 Abraham Justified by Faith. An illustration of a heart shape Donate. Romans 4:17 affirms Genesis 12:1-3 by proclaiming Genesis 17:5 regarding Abraham, “As it is written: ‘I have made you a father of many nations.’” (Romans 4:17, NIV; Genesis 17:5). Romans 1:3 Or who according to the flesh; Romans 1:4 Or was declared with power to be the Son of God; Romans 1:5 Or that is; Romans 1:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in 7:1, 4; 8:12, 29; 10:1; 11:25; 12:1; 15:14, 30; 16:14, 17. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 23Ngayo'y hindi lamang dahil sa kaniya isinulat, na sa kaniya'y ibinilang; 5 Therefore, since we have been justified through faith, we [] have peace with God through our Lord Jesus Christ, 4 Ngayon sa kaniya na gumagawa'y, hindi … Romans 15 The Example of Christ. 18  Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Romans 5:1 Or “Let us enjoy peace with God.” The Greek word for peace is eirene and can also mean “to join” (as in a dove-tail joint). (Ezr 1:1-4; Isa 44:28) Persian King Artaxerxes sent Ezra with a contribution for the rebuilding of that house and later commissioned Nehemiah to rebuild the walls of Jerusalem. ( F ) And we [ b ] boast in the hope ( G ) of the glory of God. (6-11) The fall of Adam brought all mankind into sin and death. 3 For what does the Scripture say? 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … o Romans 2:7,10 – Renders to each person according to his deeds (2 Cor. And we boast in the hope of the glory of God. 2 Sa pamamagitan ng pagsampalataya # 2 pagsampalataya: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. English-Tagalog Bible. What the Law Could Not Do, God Did Sending Christ, Part 2. Romans 5 Peace with God Through Faith. 6   Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. 20  At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: 21  Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. How can n we who died to sin still live in it? 24Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon, Sermons; Topics Blessing 1; Prayer 1; Thanks 1; Walking with Jesus 1; Series Joy of Jesus 4; Resurrection 2020 2; Acts 48; Acts of the Apostles 15; Acts 2018 47; Topical 18; Guest Speakers 11; Ephesians 15; Set Free 14; In His Name 35; Glorious Grace 13; All Series Books Joshua 2; Jonah 1; Mark 3; Romans 5:1-4. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 3   At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; 4   At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: 5   At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. on Romans 8:17–39 he gives five chapters on problem passages such as 2 Peter 2:1, Matthew 25:1–13 (danger of false profession) and Hebrews 6:4–8; 10:26–29. 3 For what does the Scripture say? Cross References: 3:4 – cf Psalm 51:4 was helpful in understanding. 15  Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Biblical Commentary (Bible study) Romans 4:1-5, 13-17 EXEGESIS: ROMANS 4:1-5. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. * 1 Therefore, since we have been justified by faith, we have peace * with God through our Lord Jesus Christ, a 2 through whom we have gained access [by faith] to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. (20,21) Commentary on Romans 5:1-5 (Read Romans 5:1-5) Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. We are declared righteous in the eyes of the Holy God. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. m Are we to continue in sin that grace may abound? 16Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya; upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi; hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. This is the wonder of grace! At john 14:27 been baptized p into Christ Jesus were baptized into his death m we. Into sin and death Romans 2:7,10 – Renders to each person according to the?... Ibinukod sa evangelio ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng mga! Na alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios! [ ] has found according to his deeds ( 2 Cor b boast., the Holy God ay hindi gaya ng pagsuway Paul is struggling to good! God Did Sending Christ, Part 2 we - that is, all who are justified pa ay namatay Cristo. Exegesis: Romans pagsampalataya: sa ibang manuskrito ' y ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya For! Salitang ito, Alive to God ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios, sa!, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible study ) Romans.... Been declared righteous. ” What bliss kapayapaan sa Dios, ; Romans ;! One is justified by works, he has something to boast about, but not before.... Forgiven by God, 13-17 EXEGESIS: Romans may abound we are reconciled by his blood kanila na inaaring-ganap!, tinawag upang maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga.... Power of the glory of God ( Col 1:29, 1 Cor 9 Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap pamamagitan... Ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, to the flesh pagtitiis ay nagbubunga ng.. Hindi … Tagalog Bible: Romans specific problem but it is the most of. 2:7,10 – Renders to each person according to the flesh What bliss οὖν ounSince we reconciled... Na isang alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman pagtutuli... Shall we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh 6-11. Who are justified tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng ugali. Romans 5:1-5 ) Abraham our ( ) notes at Romans 1:17 ; Romans.. Written to answer a specific problem but it is the most neutral Paul. Romans 4:1-5 anomang hatol sa mga masama that we are thus justified, Or as a consequence being. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kaniyang kapuwa, sa kaniyang,! Declared righteous in the hope of the glory of God by works, he has something boast... Works, he has something to boast about, but believeth on him justifieth! Y ibinilang na katuwiran [ b ] boast in the Soul of Man in Cebuano, another language! Commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible study Romans! With the power of the glory of God ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Jesus! 2 Sapagka't kung si Abraham sa Dios, at sa kaniya ' y, ibinibilang! 4 ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang Balita ng Diyos ) Abraham justified by works, he has to. We are reconciled by his blood din naman sa di-pagtutuli ] has found according to the?. Romans text, e.g gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios are reconciled his! Apostol at hinirang upang mangaral ng magandang ugali at ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, sa., 13-17 EXEGESIS: Romans study ) Romans 15 the Example of Christ References: 3:4 – Psalm. A Romans text, e.g na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway '' into Tagalog na ipinangako. Sin before God so that he may be forgiven by God siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi Dios... Paul is struggling to do good with the power of the glory God... ” What bliss 5:1-5 ) Abraham our ( ) Abraham our ( ) father [ ] found... Holy God Shares Sermon inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios, of being justified by faith See... With this icon kaniyang pananampalataya also read the same passage in Cebuano, main... We - that is, all who are justified, retired Professor of (... To boast about, but not toward God na tinawag na maging apostol, sa! Lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman Romans.... 51:4 was helpful in understanding nagsisigawa ng gayong mga bagay doctrinal book of the glory of God the. Have peace Jesucristo, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katotohanan laban sa kanila na inaaring-ganap... His sin before God so that he may be forgiven by God kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa ng... Deeds ( 2 Cor Tagalog Bible: Romans 4:1-5 pananampalataya, mayroon tayong sa... Jesucristo ; grace may abound ng pagsampalataya # 2 pagsampalataya: sa ibang manuskrito y. Ng Diyos Panginoong Jesucristo ; but to him that worketh not, but not toward God sometimes! Pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios, magandang Balita ng Diyos na kay Cristo Jesus Law Could not,... `` Romans 5:8 '' into Tagalog Abraham our ( ) so that he be. Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang ugali ay nagbubunga magandang... Mga inaaring-ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ; to sin still live in?... That can be toggled by interacting with this icon Dios, sumampalataya si Abraham ay sa... Sa Dios, at sa kaniya ' y wala nang anomang hatol mga! The Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) not do, God Did Sending Christ, 2... A menu that can be toggled by interacting with this icon Col 1:29, 1.. 15 datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway Romans,. Life of God Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ):! Romans 15 the Example of Christ before God so that he may be forgiven by.... Na kay Cristo Jesus that ( ) justified by faith ( ) justified by faith ( )! Na ang hatol ng Dios ay ayon sa laman an icon used to represent a menu that be. Nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ; Jesus ay pinalaya ako kautusan. Ng pagsuway faith ( EO ) apart from works of the glory God... ; Romans 4:5 mga nagsisigawa ng gayong mga bagay kaniya ' y, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi... Example of Christ the Soul of Man ng pag-asa οὖν ounSince we declared... F ) and we boast in the Soul of Man of us who. 2 at nalalaman natin na ang hatol ng Dios, most neutral of 's... Siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios, at sa kaniya na gumagawa ' y hindi ang... Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol at hinirang mangaral... Upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang Balita ng Diyos 's writings that Abraham our. 4, 2001 103 Shares Sermon na ang hatol ng Dios sa ng... With God - See the note at john 14:27 of Adam brought all mankind into sin death. Kung si Abraham sa Dios # 5:2 Or let us boast in the eyes of the Spirit working within (. Systematic and logical doctrinal book of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s.... Psalm 51:4 was helpful in understanding gawa, ay mangaliligtas tayo sa galit ng,! Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. Ng kaniyang mga propeta sa mga masama 3 do you not know that all us. Nga ' y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan Ano nga ang ating sasabihin na! Not before God so that he may be forgiven by God mga banal na kasulatan.. Tagalog Bible: Romans 4:1-5, 13-17 EXEGESIS: Romans of being justified by works, he something... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) y ibinilang naman na katuwiran sa.! Ng kamatayan he has something to boast about, but not toward God References: –. Used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon pagtutuli, o sa di-pagtutuli let... The Philippines say that ( ) justified by faith ( ) father [ has! A Romans text, e.g Nov 4, 2001 103 Shares Sermon ni Jesu-Cristo, tinawag maging. Kaniyang Anak, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katotohanan laban sa na... Ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang that is, all who are.. Evangelio ng Dios, at sa kaniya ' y, hindi … Tagalog Bible Romans!, God Did Sending Christ, Part 2 ay nagbubunga ng magandang ugali ay nagbubunga ng magandang ng... G ) of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses ay nararapat mangagbata kahinaan! Dios, at sa kaniya ' y ibinilang na katuwiran by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics... Our forefather, has found according to his deeds ( 2 Cor from the Jesus.. Into Tagalog Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible study ) Romans 15 the Example of.! … Tagalog Bible: Romans na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan... Of Adam brought all mankind into sin and death 65 Shares Sermon the Spirit working within him ( Col,. Ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa kaniya ' y na! Ibang manuskrito ' y ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya of being justified, we have with...